شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


شناسنامه نشريه

صاحب امتياز: موسسه آموزش عالی رجاء

مدير مسئول : دکتر سید محمد کاظم نائینی

سردبير: دکتر قدرت اله طالب نیا

مدیر داخلی : دکتر مهدی کشاورز بهادری

شاپا:

دعوت به ارسال مقاله
    بدينوسيله درخواست می شود مقالات پژوهشی خود را در زمينه های حسابداری ، حسابرسی و ساير موضوعات مرتبط به آدرس پست الکترونيکی Journal.raja@Gmail.com یا Journal@raja.ac.ir  ارسال و جهت پیگیریهای بعدی با کارشناس نشریه خانم زهرا شربیانی به شماره  33677104-028 تماس  حاصل نمایید.
     لازم به ذکر است در نگارش مقالات ارسالی ، دستورالعمل راهنمای تدوين مقالات به طور کامل رعايت شود. بديهی است مقالاتی قابل چاپ در مجله خواهد بود که حائز امتيازات لازم در داوری مقالات گردد.