شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.irنام فصلنامه:  نظریه های نوین حسابداری
شماره فصلنامه :6
عنوان مقاله :   بررسی رابطه متقابل هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد و بدهی و عوامل مؤثر بر آن‌ها (رویکرد معادلات همزمان)-(ولی خدادادی، سید عزیز آرمن، عبدالرحمن ابوبکری)

چکیده مقاله:   شناخت عوامل مؤثر بر هزینه¬های نمایندگی و ساختار سرمایه شرکت به دلیل تأثیری که بر ارزش شرکت می¬گذارند از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی رابطه متقابل بین هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد و سطح بدهی شرکت¬ها است. همچنین، تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد و ویژگی¬های شرکت بر بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق علاوه بر بدهی، از متغیر¬های مالکیت مدیریت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر¬های تأثیرگذار بر هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد استفاده شده است. از این رو، داده¬های مربوط به 113 شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1389 با استفاده از داده‌های تلفیقی در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بدهی موجب کاهش هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد شده است. همچنین، هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد موجب استفاده بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه شرکت¬ها شده است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، مالکیت مدیریت و مالکیت نهادی موجب کاهش هزینه¬های نمایندگی جریان نقد آزاد شده اما تمرکز مالکیت موجب افزایش هزینه¬های نمایندگی شده است.