شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.irنام فصلنامه:  نظریه های نوین حسابداری
شماره فصلنامه :5
عنوان مقاله :   بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره و مدیریت سود(محمد نمازی، مجتبی سعیدی)

چکیده مقاله:   منابع اصلی شرکت از طریق سهامداران و اعتباردهندگان تأمین می‌شود، اما پس از فراهم آوردن منابع، آنها نمی¬توانند به‌طور مستقیم در تصمیمات مدیریتی شرکت، تأثیرگذار باشند؛ در عوض مدیران شرکت را منصوب خواهند کرد. از آنجا كه محاسبۀ سود بنگاه اقتصادي، متأثر از روش‌هاي برآوردي حسابداري و تهيه صورت‌هاي مالي به ‌عهده مديريت واحد تجاري است،‌ مديران به راحتی می‌توانند تصميماتي اتخاذ کنند كه در جهت منافع خودشان بوده، با منافع سهامداران در تضاد باشد (جنسن1و مك‌لينگ2، 1976). بر این اساس هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطۀ بين ویژگی‌های هیئت‌مدیره و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر متغير وابسته، مدیریت سود بوده، همچنین ویژگی‌های هیئت‌مدیره به‌عنوان متغیر مستقل از نظر اندازۀ اعضای هیئت‌مدیره، درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیئت¬مدیره، دوگانگي وظيفه مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره، تغيير هیئت¬مديره، دانش مالی هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی و حضور زنان در بین اعضای هیئت‌مدیره بررسی شده است. برای آزمون فرضيه¬هاي این پژوهش از روش آماري رگرسيون تجمعی چندمتغيره در بستۀ نرم¬افزار آماري اس‌پی‌اس‌اس نسخه 20 استفاده شده است. بر اساس نمونه‌ای متشکل از 329 سال- شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1389، نتایج حاصل نشان می‏دهد که از بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره، درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیئت‌مدیره و حضور زنان در بین اعضای هیئت‌مدیره رابطه معنادار مثبتی با مدیریت سود وجود دارد. بین سایر ویژگی‌های هیئت‌مدیره با مدیریت سود رابطه معنا‌داری مشاهده نشد.