شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.irنام فصلنامه:  نظریه های نوین حسابداری
شماره فصلنامه :4
عنوان مقاله :   تاثیر محافظه‌کاری مشروط بر هزینه‌ی سرمایه‌ی سهام عادی(غلامرضا کردستانی، یداله اصل روستا)

چکیده مقاله:   اعتبار‌دهندگان و سرمایه‌گذاران دو گروه اصلی تامین کننده منابع مالی شرکت هستند. اعتبار‌دهندگان به دنبال کسب اصل و بهره‌ی وام‌ها بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیت‌های شرکت و تغییرات قیمت سهام دنبال می‌کنند. مدیران شرکت‌ها نیز برای کاهش هزینه‌های مالی وتحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه‌ی سرمایه هستند. در این میان اعمال محافظه‌کاری منجر به افزایش دقت اطلاعات و افزایش اطمینان در مورد مقدار و زمان بندی توزیع جریان نقدی آتی شده و از طریق بهبود نظارت و کنترل و کاهش هزینه‌های دعاوی حقوقی مورد انتظار، هزینه‌ی سرمایه را کاهش و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. هدف اصلی این مقاله ارزیابی ارتباط بین محافظه‌کاری مشروط و هزینه‌ی سرمایه سبد سهام است. برای این منظور داده‌های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بین محافظه‌کاری مشروط و هزینه سرمایه‌ی سبد سهام عادی شرکت‌ها رابطه‌ای معنادار وجود دارد.