شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.irنام فصلنامه:  نظریه های نوین حسابداری
شماره فصلنامه :3
عنوان مقاله :   تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تصميمات تأمين مالي شرکت‌ها (محسن دستگير، ولي خدادادي، سعيد حاجي زاده)

چکیده مقاله:   هدف اين پژوهش، بررسي تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تصميمات مرتبط با تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. به همين منظور داده‌هاي مربوط به 274 شرکت براي دوره زماني 12 ساله بين سال هاي 1378 تا 1389 مورد بررسي قرار گرفته‌اند. قبل از تخمين الگو، آزمون‌هاي ريشه واحد و همجمعي بر روي متغيرهاي تحقيق انجام شد و نتايج مؤيد وجود همجمعي ميان متغيرهاي تحقيق بود. در ادامه با استفاده از رگرسيون داده‌هاي تابلويي، الگو مورد برازش قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که نرخ ارز تأثير مثبت و معنادار و نرخ بهره تأثير منفي و معناداري بر تصميمات تأمين مالي شرکت‌ها دارند. همچنين نتايج نشان داد که متغيرهاي تورم و حجم نقدينگي تأثير معناداري بر تصميمات تأمين مالي شرکت‌ها ندارند.