شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.irنام فصلنامه:  نظریه های نوین حسابداری
شماره فصلنامه :2
عنوان مقاله :   بررسي نقش چرخه‌ عمر در رابطه بين معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر حسین اعتمادی ، معصومه صالحی راد )

چکیده مقاله:   هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش چرخه عمر شرکت در رابطه بين معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت‌هاست. در مورد تاثير معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، ديدگاه‌هاي ناسازگاري وجود دارد. اين تحقيق نشان مي‌دهد که تاثير منفي يا مثبت معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت‌ها به مرحله‌اي از چرخه‌ عمر بستگي دارد که شرکت در آن قرار دارد. شركت‌هاي نمونه آماري در سه طبقه رشد، بلوغ و افول طبقه بندي شدند براي بررسي نقش چرخه‌ عمر نيز، سه فرضيه تدوين و آزمون شد. تجزیه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده با استفاده از الگوي رگرسيون داده‌هاي تابلويي با اثرات ثابت انجام شده است. نتايج حاصل از بررسي 80 شرکت در بازه زماني سال‌هاي 1385 تا 1388، نشان مي‌دهد که در مرحله رشد، معاملات اشخاص وابسته با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داري دارد و در مرحله رشد ديدگاه معاملات كارا، غالب است. در مرحله بلوغ، بين معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت رابطه منفي و معنی داری وجود دارد و در مرحله بلوغ، ديدگاه تضاد منافع غالب است و در نهايت، در مرحله افول رابطه معنی داری بين معاملات اشخاص وابسته و عملکرد وجود ندارد. و در این مرحله، انگيزه و هدف اشخاص وابسته در معامله با شركت عامل تعيين كننده اثر مثبت يا منفي اين معاملات بر عملكرد شركت است.