شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.irنام فصلنامه:  نظریه های نوین حسابداری
شماره فصلنامه :1
عنوان مقاله :   مطالعه تجربی پیرامون محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورت های مالی ( دکتر علی ثقفی، دکتر مقصود امیری، دکتر حسین کاظمی )

چکیده مقاله:   چکیده این مقاله ثبت نگردیده است.