شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


درباره نشریه:

موسسه آموزش عالی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش حسابداری و بر اساس نیاز جامعه سال 1374 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال 1390 با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ  30/ 05 /1390 مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین حسابداری" را دریافت نمود.