شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


اشتراک نشریه

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اشتراک می توانند فرم تقاضای اشتراک فصلنامه را از لینک ذیل دریافت و تکمیل نموده و بهای اشتراک خود را به حساب 2136062290 بانک تجارت شعبه بلوار دانشگاه به نام موسسه آموزش عالی رجاء واریز و تصویر رسید پرداخت شده را به نشانی فصلنامه و یا با شماره نمابر 33677105-028 ارسال نمایند. ضمنا دانشجویان، فرهنگیان و اعضای هیات علمی دانشگاه­ها برای برخورداری از تخفیف، تصویر کارت شناسایی را به همراه برگ درخواست ارسال نمایند.

دریافت فرم تقاضای اشتراک فصلنامه