شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


 

 داوران

فصلنامه برحسب موضوع و تخصص از اساتید صاحب نظر جهت ارزیابی مقاله ها استفاده می نماید. در این رابطه علاوه بر اعضای هیات تحریه از مشاوره علمی متخصص زیر استفاده می نماید.

دکتر یونس بادآور نهندی

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکتر جبارزاده کنگرلوئی

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دکتر حمید حقیقت

دانشیار دانشگاه بین اللملی امام خمینی(ره)

دکتر نظام الدین رحیمیان

استادیار حسابداری مو سسه آموزش عالی خاتم

دکتر فاطمه صراف

استادیار حسابداری مو سسه آموزش عالی رجاء

دکتر حسن فرج زاده دهکردی

استادیار حسابداری مو سسه آموزش عالی رجاء

دکتر حسین کاظمی

استادیار حسابداری مو سسه آموزش عالی رجاء

دکتر غلام رضا کردستانی

دانشیار دانشگاه بین اللملی امام خمینی(ره)

دکتر مهدی مرادزاده فرد

دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دکتر رضا محسنی

استادیار حسابداری مو سسه آموزش عالی رجاء

دکتر محمود معین الدین

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دکتر حسن همتی

استادیار حسابداری مو سسه آموزش عالی رجاء

دکترهدی همتی

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن