شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


راهنمای فرايند انتشار مقاله

مقاله ارسال شده به نشریه از زمان ارسال تا ارائه تأییدیه پذیرش برای چاپ، شامل مراحل زیر خواهد بود:

1)     اگر مقاله دریافت شده مبتنی بر «شیوه نامه راهنمای نویسندگان» نشریه تنظیم شده باشد، در دستور کار قرار می گیرد.

2)      در این مرحله مقالات دریافت شده توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که در قالب اهداف فصلنامه بوده و دارای ماهیت علمی ـ پژوهشی باشد مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و جهت داوری حداقل به سه نفر از استادان صاحب نظر و متخصص در موضوع مقاله ارسال خواهد گردید. انتخاب داوران بر عهده هیأت تحریریه نشریه خواهد بود.

3)      پس از ارسال مقالات جهت داوری، نامه وصول مقاله برای نویسنده/نویسندگان ارسال می گردد. شایان ذکر است تا قبل از مشخص شدن نتیجه از طرف نشریه،  از ارسال مقاله به سایر نشریات خودداری فرمایید.

4)      پس از دریافت نظر داوران در مورد مقالاتی که از سوی داوران مناسب تشخیص داده نشده است، مقالات مذکور بایگانی گردیده و پس از اطلاع کتبی به نویسنده/نویسندگان از روند جاری نشریه کنار گذاشته می شوند. اما اگر مقالاتِ داوری شده با توجه به نظر داوران با اعمال اصلاحات مورد تأیید قرار گیرد لذا موضوعات مورد نیاز برای اصلاح، طی نامه ای از طریق پست الکترونیک به نویسنده/نویسندگان اعلام خواهد شد. تا در مدت زمان مشخصی (حداکثر 10 روز) اصلاحات انجام گردیده و مقاله اصلاح شده همراه با نامه ای که پاسخ و یا اصلاح مورد نیاز داوران در آن تشریح شده باشد، به دفتر نشریه ارسال گردد.

5)      در این مرحله پس از دریافت مقاله اصلاح شده مراتب جهت بررسی اعمال اصلاحات نظرات داوران در مقاله، به یکی از داورانی که بیشترین نظرات اصلاحی را اشاره نموده، ارجاع داده می شود و در صورت تأیید، مراتب در دستورکار هیأت تحریریه قرار می گیرد. لازم به ذکر است پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

6)      در صورت پذیرش نهایی، با صدور گواهی تأیید مقاله به نویسنده/نویسندگان آن، مقاله جهت چاپ در نشریه در نوبت قرار خواهد گرفت.