شماره تماس:33677105 028 |  پست الکترونيکی : Journal@raja.ac.ir


شورای سياست گذاری

مدير مسئول  دکتر سيد محمد کاظم نائینی  مرکز آموزش عالی رجاء
سردبير دکتر  قدرت اله طالب نیا دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مدير داخلی دکتر مهدی کشاورز بهادری مرکز آموزش عالی رجاء